Hoàn thiện quỹ Khoa học và công nghệ- giải pháp tháo gỡ vấn đề tài chính cho các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ của VATM