Học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội và đài Kiểm soát không lưu Cát Bi