Hội nghị công tác không lưu năm 2023 và chào mừng ngày Kiểm soát viên không lưu quốc tế