Hội nghị công tác phối hợp trong Quy trình phối hợp điều tiết luồng không lưu trong điều kiện thời tiết bất lợi