Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay lần thứ I (2020-2025)