Hội nghị hiệp đồng CNS/ATM 2017 với Cục Quản lý bay Trung Quốc (ATMB)