Hội nghị hiệp đồng công tác bảo đảm an toàn bay đối với hoạt động bay chụp ảnh