Hội nghị hiệp đồng giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cục Quản lý bay Trung Quốc