Hội nghị hiệp đồng không lưu giữa ACC Viên Chăn và ACC Hà Nội, ACC Hồ Chí Minh