Hội nghị hiệp thương TƯLĐTT và Nội quy lao động năm 2019