Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa ACV và VATM trong công tác bảo đảm ANHK