Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban điều phối chung Cục HKVN-JICA (VJCC/4) thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực chuyển đổi sang hệ thống CNS/ATM mới tại Căm-pu-chia, Lào và Việt Nam”