Hội nghị Người lao động Trung tâm Đào tạo- Huấn luyện Nghiệp vụ Quản lý bay năm 2019