Hội nghị phổ biến nội dung Quy định quản lý kỹ thuật của Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam