Hội nghị rút kinh nghiệm về việc chuyển giao, tiếp nhận các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ ACV về VATM