Hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức khai thác thủy phi cơ của Công ty cổ phần hàng không Hải Âu