Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Quy chế phối hợp