Hội nghị tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Sư đoàn Không quân 372 và công ty Quản lý bay miền Trung