Hội nghị Tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an Thành phố Hà Nội và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam