Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau