Hội nghị trao đổi kỹ thuật thuộc Dự án triển khai thử nghiệm SWIM trong khu vực ASEAN