Hội nghị trao đổi kỹ thuật (TIM-3) thuộc Dự án triển khai thử nghiệm SWIM trong khu vực ASEAN