Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác quản lý và bảo đảm hoạt động bay năm 2017