Hội nghị trực tuyến lần thứ 25 Tiểu nhóm khí tượng hàng không (MET SG-25)