Hội nghị về Quản lý luồng không lưu giữa VATM và AEROTHAI