Hội thảo công tác hiệp đồng bay và phổ biến tổ chức vùng trời khu vực Cam Ranh