Hội thảo công tác quản lý an toàn, báo cáo an toàn và triển khai công tác an toàn đến người lao động của công ty Quản lý bay miền Nam