Hội thảo kỹ thuật về Chương trình hợp tác Hệ thống giám sát đa điểm giữa Việt Nam và Nhật Bản