Hợp tác VATM và NAVBLUE tại Đại hội Quản lý không lưu thế giới 2018