Họp về lập kế hoạch bay ngày theo slot và phép bay