Huấn luyện định kỳ nghiệp vụ An ninh kiểm soát tại Đài Kiểm soát không lưu Cà Mau