Hướng dẫn đăng nhập và tham gia Cuộc thi trực tuyến “VATM - 30 năm xây dựng và phát triển”