Kết quả công tác huấn luyện chuyển đổi sang Kế hoạch bay và điện văn Không lưu mới