Khai giảng 02 khóa đào tạo tiếng Anh cho nhân viên Trung tâm Hiệp đồng - Điều hành bay.