Khai giảng khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình