Khai giảng Khóa đào tạo bổ sung dành cho học viên đã hoàn thành khóa đào tạo kiểm soát tiếp cận, tại sân tại NEWZEALAND