Khai giảng khóa học Kỹ năng tổ chức và quản lý đào tạo chuyên đề “ Kỹ năng đánh giá, đàm phán lựa chọn đối tác và giáo viên giảng dạy”