Khai giảng khóa huấn luyện “Khai thác bảo dưỡng hệ thống xử lý và chuyển điện văn hàng không AMHS cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”