Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 mở rộng, khu vực Long Biên năm 2015.