Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 mở rộng, khu vực Long Biên năm 2018