Khảo sát phục vụ công tác triển khai mạng giám sát và thông tin liên lạc