Khóa đào tạo “Bồi dưỡng kỹ năng triển khai hoạt động khoa học công nghệ”