VATM: Khởi công xây dựng Trạm Radar thứ cấp Cà Mau