Khởi công xây dựng công trình “Trạm Ra đa sơ cấp, thứ cấp Cam Ranh”