Khởi công xây dựng công trình Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài