Khởi động dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai quản lý luồng không lưu tại Việt Nam