Kí kết văn bản hiệp đồng phối hợp công tác tìm kiếm trên biển cùng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I