Kiểm soát viên không lưu, những chiến sỹ thầm lặng trên mặt trận chống dịch