Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự năm 2022 tại Công ty Quản lý bay miền Trung