Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Công ty Quản lý bay miền Nam